Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Ekonomika domácnosti EKD
Etická výchova ETV
Etická výchova/ Náboženská výchova ETV/NBV
Financie, varenie, domácnosť FVD
Finančná gramotnosť FIG
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk SJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Svet práce/Technika SEE/THD
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1138 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.11.2018

Novinky

Kontakt

  • ZŠ Nám. A.H.Škultétyho
    Nám. A. H. Škultétyho Veľký Krtíš
  • +421 474830401

Fotogaléria